Wiesz… naiwna byłam.
Co z tych uniwersalnych wartości (tj. dobro, zło, prawda, kłamstwo, wiara etc…) , gdy nie są one pojmowane przez ludzi podobnie?
Ba! One są pojmowane kompletnie odmiennie. Natomiast fakt ten, nie ma zupełnie nic wspólnego z posiadaniem szczęśliwego życia.
——————————————————————-
You know… I was naïve.
What of these universal values ​​(good, evil, truth, lie, faith etc …) when they are not understood by people similarly?
Bah! They are understood completely differently. However, this fact has absolutely nothing to do with having a happy life.

Mela Rosa